Фискални устройства
Баркод скенери
POS компоненти
Консумативи
Софтуер
 

 

 Общи условия за ползване на „Онлайн магазин за касови апарати” на

 Елтрейд ООД

 

 

Страни
Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между Елтрейд ООД, със седалище и адрес на управление град Ботевград, Софийска област, Промишлена зона Микроелектроника, Булстат 832076302, и търговски адрес в гр. София, бул. "Гоце Делчев", бл. 102 наричано по-долу за краткост Елтрейд, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://eshop.eltrade.com/ съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост "Клиент", от друга.

 

Термини и определения
Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:
"Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Потребител е всяко физическо лице, което ползва услугите, предоставяни от Елтрейд.
"Онлайн магазин за касови апарати" е уебсайт за електронна търговия  на Елтрейд - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, който е съставна и обособена част от фирмения уебсайт  http://www.eltrade.com/
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK),  извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите  потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.


Съгласие
Чл. 3. (1) Всяко лице може да ползва предоставяните от Елтрейд чрез "Онлайн магазин за касови апарати" ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стока в "Онлайн магазин за касови апарати" е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
(3) С отбелязване в полето "Съгласен съм с условията за покупка" и натискане на виртуалния бутон "Продължи" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на Елтрейд чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното заявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.
Чл. 4. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до Елтрейд се счита за отделно договорено.
(2) Отделните индивидуални договори се считат за сключени с авторизацията на съответното плащане съгласно чл. 7
(3) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за Елтрейд не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
(4) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Публикуване на информация за стоките в "Онлайн магазин за касови апарати"
Чл. 5. (1) Елтрейд публикува на адрес http://eshop.eltrade.com//  кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез "Онлайн магазин за касови апарати".
(2) Елтрейд не носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката.
(3) Елтрейд има право да променя  дизайна, формата, продуктите и услугите, който предоставя сайта, без предварително да известява потребителите за това.
(4)Елтрейд има правото по своя преценка да изтрие и/или закрие информацията на потребител без право на преразглеждане, когато потребителя наруши общите условия за ползване на сайта, включително и тези, които се определят като Злоумишлени действия по чл. 2.
(5) Елтрейд си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

 

Цени
Чл. 6. (1) Всички публикувани в уебстраницата на "Онлайн магазин за касови апарати" цени са в български левове със ДДС.
(2) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в чл. 3,  ал. 3.

 

Време и начини на плащане
Чл. 7. (1) Цената по чл. 6 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от начините оказан на уеб страницата на "Онлайн магазин за касови апарати".

 

Права и задължения на страните
Чл. 8. Елтрейд се задължава:
- да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
- да достави в срок заявената за покупка стока
- да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
Чл. 9. (1) Клиентът се задължава:
- да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка
- да плати цената на стоката
- да заплати разходите по доставката
- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката
- да получи стоката
(2) Клиентът следва:
- да не подава фиктивни заявки или друга информация
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, който не е упълномомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора

 

Доставка

Поръчките се обработват в работни дни от 9.00 до 18.00 часа. Поръчка направена извън работно време се обслужва в рамките на следващият работен ден.
Чл. 10. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срокa посочен в кошницата, като общ срок на доставка.
(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече от първият работен ден след авторизацията на плащането.
(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

Предаване на стоката
Чл. 11. (1) Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
(2) При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(3) При отказ извън случаите по чл. 12, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Елтрейд за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Елтрейд се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл. 12. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 11, ал. 2.
(3) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
(5) Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост и за своя сметка със същия спедитор.

 

Лични данни
Чл. 13. (1) Елтрейд полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Елтрейд може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) Елтрейд има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: eshop@eltrade.com
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Елтрейд. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

Разкриване на информацията
Чл. 14. Елтрейд се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното съгласие на Клиента
- информацията се предоставя на дружества, в които Елтрейд притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация
- Елтрейд е длъжен да предостави информацията по силата на закона
- Елтрейд има право да предостави информацията на свойте дилъри, когато клиента е избрал продажбата да мине през някой дилър

 

Разваляне на договора
Чл. 15. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Отговорност
Чл. 16. Елтрейд не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Елтрейд - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Елтрейд.

 

Обезщетения
Чл. 17. Клиентът е длъжен да обезщети Елтрейд и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Арбитраж
Чл. 18. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


Писмена форма
Чл. 19. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Елтрейд и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Недействителност
Чл. 20. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Права на интелектуална собственост
Чл. 21. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на "Онлайн магазин за касови апарати" принадлежат на Елтрейд, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

 

Приложимо право
Чл. 22. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Количка
Във вашата количка има
0 продукта
Сума: 0.00 лв